ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูป
1 นายอุทัย   ชนะวงศ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2 นายประดิษฐ์   สาโสดา กรรมการ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3 นายกณวรรธษ์   แก้วมนตรี กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)
4 นายจรัส   อรรถสิงห์ กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน)
5 นายถาวร   สมปาน กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
6 นายบุญสวน   หมายมุ่ง กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)
7 นางโชติกา   อ่อนเกษ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8 นางหวานจิต   จันทร์แจ่ม กรรมการ (ผู้แทนครู)
9 นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
16-05-2021
02:56:30

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม