ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
center

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563


ทัศนศึกษา จ.สกลนคร ประจำปีการศึกษา 2563


พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน ภาคเรียนที่ 2/2563


เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563


สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2563


โรงเรียนศีล5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


AAR จิตศึกษา


ครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.2564


ทองกวาวเกมส์ 2564


มอบหนังสือวันปีใหม่ 2564


วันคริสต์มาส​ และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


กีฬาทักษิณเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563


กีฬานักเรียนกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ ประจำปี 2563


การปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย


กีฬานักเรียนกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ ประจำปี 2563


รณรงค์ เชิญชวนผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง ส.อบจ และนายก อบจ


บันทึกวีดีโอ พิธีสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ


ทำบุญใส่บาตร โรงเรียนผักแพววิทยา


ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ชุดที่ 2


ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง


PLC โรงเรียนผักแพววิทยา


นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน


รอบชิงชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล 7 คน


English Camp 2020


ชนะเลิศการแข่งขัน"ขับร้องทำนองสารภัญญะ"


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19


กีฬาต้านภัยยาเสพติด (โนนกะบาคัพ)