ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ข้อมูลบุคลากร

 

ตำแหน่ง ชาย หญิง
ผู้บริหาร 1  -
ข้าราชการครู 3 12
นักการภารโรง 2  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ  - 1
พนักงานจ้างทั่วไป  1 -
บุคลากรสนับสนุนการสอน - 1
รวม 7 14
รวมทั้งสิ้น 21

 ** ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ชื่อ :: นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

วิทยะฐานะ  ::  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คหกรรมทั่วไป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสมาน  ศรีใสย์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)   

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  :: วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

ภูมิลำเนา :: จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางชิยา  พรมจันทร์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางนันทิยา  ลือโสภา

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายภาคิน  ยุวจิตรากูล

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  :: ครูชำนาญการพิเศษ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ค.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ครูชำนาญการ

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางทิพาภรณ์  ชมบุญ

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ครูชำนาญการ

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (ครูสังคมศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสาวลำดวน  บุญเชิญ

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการ

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครองท้องถิ่น)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายนิตินันต์  โพธิ์จิต

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ครูชำนาญการ

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดสุรินทร์


ชื่อ :: นางสาวสุดารัตน์  บำรุง

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  -

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางกาญจนา  โพธิ์จิต

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  -

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดสุรินทร์


ชื่อ :: นางจุลจิรา  ขันชะลี

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  -

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วบ.บ. (เคมี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี วบ.บ. (เคมี)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางสาววอรุษยา  อัดโท

ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายไพบูลย์  คำผุย

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายกิตติมศักดิ์  ศิริญาณ

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ปวช. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสุรชัย  สมภาค

ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างตามภารกิจ

วิชาเอก  :: -

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสุนิดา  วัฒนานุการ

ตำแหน่ง :: บุคลากรสนับสนุนการสอน

วิชาเอก  :: บธ.บ. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี บธ.บ. (บัญชี)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
16-05-2021
02:42:43

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม