ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ข้อมูลบุคลากร

 

ตำแหน่ง ชาย หญิง
ผู้บริหาร 1  -
ข้าราชการครู 3 12
นักการภารโรง 2  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ  - 1
พนักงานจ้างทั่วไป  1 -
รวม 7 13
รวมทั้งสิ้น 20

 ** ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

 

 

 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ชื่อ :: นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คหกรรมทั่วไป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสมาน  ศรีใสย์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)   

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  :: วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

ภูมิลำเนา :: จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางชิยา  พรมจันทร์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายภาคิน  ยุวจิตรากูล

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางนันทิยา  ลือโสภา

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางปิยพร  พิพัฒนมงคลชัย

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ค.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางทิพาภรณ์  ชมบุญ

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ. 2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (ครูสังคมศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสาวลำดวน  บุญเชิญ

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครองท้องถิ่น)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายนิตินันต์  โพธิ์จิต

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดสุรินทร์


ชื่อ :: นางสาวสุดารัตน์ บำรุง

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (อังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (อังกฤษ)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางกาญจนา โพธิ์จิต

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดสุรินทร์


ชื่อ :: นางจุลจิรา  ขันชะลี

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วบ.บ. (เคมี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี วบ.บ. (เคมี)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นายไพบูลย์  คำผุย

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายกิตติมศักดิ์  ศิริญาณ

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ปวช. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสุรชัย  สมภาค

ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างตามภารกิจ

วิชาเอก  :: -

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ม.3

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสุนิดา  วัฒนานุการ

ตำแหน่ง :: บุคลากรสนับสนุนการสอน

วิชาเอก  :: บธ.บ. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
29-03-2023
16:13:54

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม