ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - นำเสนอนวัตกรรมโครงงาน - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - รณรงค์เลือกตั้ง อบจ. 2563 - ทักษิณเกมส์ 2563 - ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
block_l
คำสั่ง
1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 "ทองกวาวเกมส์" วันที่ 19-01-2564 เวลา 13:03:25
170/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-01-2564 เวลา 09:35:21
169/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 19-01-2564 เวลา 09:34:07
168/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับส่งเสริมศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น วันที่ 19-01-2564 เวลา 09:33:19
166/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครู นักเรียนไปราชการ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ ปี 2563 วันที่ 19-01-2564 เวลา 09:31:22
41/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผักแพววิทยา พุทธศักราช 2562 วันที่ 19-01-2564 เวลา 09:27:47
142/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ วันที่ 25-09-2563 เวลา 19:08:13
141/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23-09-2563 เวลา 19:07:18
140/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมโครงงานพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาต่างประเทศ วันที่ 23-09-2563 เวลา 19:05:09
105/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน ของโรงเรียนผักแพววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 21-08-2563 เวลา 09:20:50
82/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) วันที่ 24-07-2563 เวลา 10:31:39
79/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:38
78/2563 เรื่องแต่งตั้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:32
77/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและจ่ายเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาของคุณจุวร โฆษณานันท์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:26
76/2563 เรื่องแต่งตั้งจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:19
52/2563 เรื่องแต่งตั้งครูทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:07
51/2563 เรื่องแต่งตั้งครูทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:10:58
46/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:13
40/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูจัดการเรียนรู้ 1/2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:10:51
37/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ วันที่ 18-04-2563 เวลา 16:00:57

ประกาศ

ระเบียบ

เอกสารทั่วไป
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา ประจำปีการศึกษา ปี 2560 วันที่ 12-07-2561 เวลา 09:30:45
สารสนเทศโรงเรียนผักแพววิทยา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 04-04-2562 เวลา 12:34:56
สารสนเทศโรงเรียนผักแพววิทยา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-04-2561 เวลา 12:31:17
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 วันที่ 17-04-2560 เวลา 14:52:18
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 16-04-2560 เวลา 14:34:28
สัญลักษณ์โรงเรียนผักแพววิทยา วันที่ 02-01-2564 เวลา 13:47:58
ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
16-05-2021
04:26:04

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม