ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - หลักสูตรที่เปิดสอน - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป - บุคลากรสนับสนุนการสอน วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน - วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - กิจกรรมผักแพววิทยา 1-2562 - ประมวลภาพกิจกรรม - งานทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562 สารสนเทศโรงเรียน
- ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
block_l
คำสั่ง
82/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (PBL) วันที่ 24-07-2563 เวลา 10:31:39
79/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:38
78/2563 เรื่องแต่งตั้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:32
77/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและจ่ายเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาของคุณจุวร โฆษณานันท์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:26
76/2563 เรื่องแต่งตั้งจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:19
52/2563 เรื่องแต่งตั้งครูทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:07
51/2563 เรื่องแต่งตั้งครูทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:10:58
46/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:11:13
40/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูจัดการเรียนรู้ 1/2563 วันที่ 19-07-2563 เวลา 15:10:51

ประกาศ

ระเบียบ

เอกสารทั่วไป
สารสนเทศโรงเรียนผักแพววิทยา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 04-04-2562 เวลา 12:34:56
รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา ประจำปีการศึกษา ปี 2560 วันที่ 12-07-2561 เวลา 09:30:45
สารสนเทศโรงเรียนผักแพววิทยา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-04-2561 เวลา 12:31:17
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 วันที่ 17-04-2560 เวลา 14:52:18
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 16-04-2560 เวลา 14:34:28
ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


 

block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-09-2020
09:25:17

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม