ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติโรงเรียน - อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ - สัญลักษณ์โรงเรียน - วิสัยทัศน์โรงเรียน - ปรัชญา - ข้อมูลอาคารสถานที่ - ข้อมูลนักเรียน - ข้อมูลบุคลากร - ทำเนียบผู้บริหาร - คณะกรรมการสถานศึกษา - ที่ตั้งโรงเรียน - เพลงโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายบริหารโรงเรียน - ฝ่ายอำนวยการบริหาร - ฝ่ายวิชาการ - ฝ่ายกิจการนักเรียน - ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ภาษาต่างประเทศ - สุขศึกษา และพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ - นักการภารโรง - พนักงานจ้างทั่วไป วีดีทัศน์โรงเรียน
- หนังสั้น เรื่อง พอเพียงเลี้ยงตน - งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว - ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา - Cover - น้ำตาขี้ไก่เดือน - วันไหว้ครู โรงเรียนผักแพววิทยา - กิจกรรมวันสุนทรภู่ - English Camp 2020 - การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ - วันคริสต์มาสและวันขั้นปีใหม่ - Cover - เพลงชีวิตน้องไปแต่ท่งนา
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อโรงเรียน ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด อบจ.ศรีสะเกษ facebook เข้าสู่ระบบ
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Show member
  ประวัติโรงเรียน
                  ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 โทรศัพท์ 045-821041    โทรสาร 045-821041    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1       ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
    
 
     ในปี 2532 โรงเรียนผักแพววิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยใช้อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 108 คน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ สภาตำบลผักแพว โดยมีนายเหรียญ สมศิริ กำนันตำบลผักแพวเป็นประธาน นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นผู้ดำเนินการ นายกาญจนาท ศิริญาณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นเลขานุการ
     
    ปี 2533 สภาตำบลผักแพวได้บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโนนกระบา จำนวน 38 ไร่ให้ก่อสร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนผักแพววิทยา” โดยมีนายสุเทพ ณรงค์แสง เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สนามบาสเกตบอล บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วม
    ปี 2534 วันที่ 13 พฤษภาคม ได้ย้ายเข้าเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ก และอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข และ ค ขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
    ปี 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู 203/27 จำนวน 1 หลัง
    ปี 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) ถังเก็บน้ำฝน แบบ คศล. ฝ 33 บ้านพักครูแบบ 203/27 1 หลัง ซุ้มประตูและรั้วคอนกรีตชนิดโปร่ง และได้รับถังเก็บน้ำฝนแบบ คศล. ฝ 99 เพิ่ม โดยงบประมาณสนับสนุนจากนายอำเภอกันทรารมย์ 
    ปี 2540 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตความยาว 350 เมตร และสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนผักแพววิทยา (สาขาหนองถ่ม)      ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองถ่มวิทยา โดยมีนางวัชรินทร์ คำวงศ์ เป็นครูใหญ่
    ปี 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 5X120 เมตร และต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน 216 ล และได้รับจัดสรรงบจากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 57 เมตร
    ปี 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
    ปี 2546 ได้รับบริจาค จากชมรมผู้ปกครองและครู สร้างโรงจอดรถให้นักเรียน
    ปี 2559 ได้รับงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ ดังนี้
           - อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบแปลน มาตรฐาน สน.ศท. 3/12) ขนาด 10.5 x 36 เมตร
           - อาคารอเนกประสงค์ (แบบแปลน มาตราฐาน สน.ศท. ชั้นลอย) ขนาด 20 x 45 เมตร
           - สนามฟุตซอล 1 สนาม 
    ปัจจุบันมีนายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

 

ข้อมูล ผู้บริหารโรงเรียน


เบอร์โทรศัพท์  ::  09398789159


block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
29-03-2023
18:37:29

block_l
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม