เลขบัตรประชาชน
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผักแพววิทยา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.ผักแพววิทยา :: นางพิมพ์สิริ แสงเขียว
** ออกแบบและจัดทำระบบ :: นายนิตินันต์ โพธิ์จิต **