เลขบัตรประชาชน
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563  เวลา 14:55:53
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผักแพววิทยา
งานวัดและประเมินผล :: นางกาญจนา โพธิ์จิต
** ออกแบบและจัดทำระบบ :: นายนิตินันต์ โพธิ์จิต **